Til hovedmeny Til innhold

Kjøpsvilkår PDF-filer

Avtale om bruksrett for PDF-skjema (Produktet)
levert av Sem & Stenersen Prokom AS (Leverandøren)

Skriv ut siden

1. Avtaleomfang

Ved aksept av disse avtalevilkår erverver Kunden en begrenset, løpende og ikke overførbar bruksrett til Produktet med eventuell tilhørende dokumentasjon for Kundens egen bruk. PDF-skjema uten lagre-funksjonalitet er tillatt brukt ovenfor Kundens kunder (f.eks. kommunens innbyggere), mens PDF-skjema med lagre-funksjonalitet kun er ment til intern bruk og kan ikke publiseres på web. Antall PDF-skjema i Produktet bestemmes av Kunden selv ved bestilling/tilleggsbestilling.

2. Avtaleinngåelse og oppsigelse

Avtalen regnes som inngått ved avkryssing i sjekkboksen "Jeg godtar avtalevilkårene". Kunden har da godtatt vilkårene i denne avtale. Avtalen løper f.o.m. bestillingstidspunktet t.o.m. 31.12 det påfølgende år og fornyes deretter automatisk for en periode av ett år ad gangen.

Avtalen kan sies opp, eller reduseres i omfang, med 3 – tre – måneders varsel før avtalens utløpstid. Begge parter kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning i tilfelle av vesentlig mislighold fra den annen part.

Når avtalen opphører forplikter Kunden seg til å slette Produktet fra sine systemer, og bekrefte dette skriftlig ovenfor Leverandøren.

3. Formål

Formålet med avtalen er å gi Kunden et Produkt som muliggjør utfylling og utskrift av dokumenter elektronisk. Eventuell integrasjon mot andre systemer er ikke en del av denne avtalen.

4. Priser/fakturering

Leveransen faktureres Kunden etter bestilling av Produktet med den pris som fremgår av ordrebekreftelsen. Bruksrett faktureres deretter årlig forskuddsvis i januar, beløpet reguleres iht. konsumprisindeks, og ved ev. pålegg om avgifter eller endring i Produktets omfang. Kunden varsles om andre tillegg enn endret konsumpris.

5. Levering

Produktet leveres ved at Kunden laster det ned fra Leverandørens nettbutikk. Produktet installeres av Kunden. Det samme skjer ved nye versjoner av Produktet (vedlikehold).

6. Vedlikehold

Leverandøren vil vedlikeholde Produktet i henhold til endringer i lover, forskrifter og andre forhold som har betydning for Produktets utforming og innhold. Kunden holdes informert om endringer som foretas i Produktet. Vedlikeholdet omfatter kun standardutgaver og ikke PDF-skjema som er spesialtilpasset etter Kundens behov.

7. Feilmelding/brukerstøtte

Feilmelding og behov for brukerstøtte meldes via Leverandørens supportweb http://support.prokom.no. 
Brukerstøtte vedr. forhold som ikke er Leverandørens ansvar faktureres etter gjeldende timepris per påbegynt time.

8. Opphavsrett

Leverandøren har opphavsrett til Produktet. Kunden har ikke adgang til å kopiere Produktet, eller deler av dette, ut over det som er nødvendig til sikkerhetskopiering. 

Kundens bruksrett kan  ikke overføres til tredjemann, verken ved avhendelse, leie eller utlån, eller på noen annen måte. Kunden har herunder ikke rett til å gi andre tilgang til Produktet, hverken dets innhold eller utforming, ved å la andre lenker til eller etablere andre koblinger til Produktet.

9. Erstatningsansvar

Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tap som følge av feil i Produktet. Disponerer Kunden over Produktet i strid med det som tillates i denne avtalen, skal Kunden holde Leverandøren skadesløs.

10. Taushetsplikt

Partene har gjensidig taushetsplikt om forhold man erfarer om den annen part som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet, eller skade en part om det blir kjent. Hvis en av partene lar seg representere av en samarbeidspartner, skal denne parten sikre at samarbeidspartneren og dennes ansatte undergis en tilsvarende taushetsplikt. Taushetsplikten vedvarer også etter avtalens opphør.

11. Tvister

Brudd på denne avtalens bestemmelser vil bli påtalt i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12. mai 1961.
 
Tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved ordinær rettergang med mindre partene avtaler noe annet. Søksmål skal i tilfelle reises ved Oslo Tingrett.